Historie van de Woldrakkers

Onderwijs kon in de tijd van de Tweede Wereldoorlog niet gegeven worden. De Duitse soldaten waren gelegerd in de oude lagere school en de U.L.O. Na de bevrijding diende de school een tijdje als een noodhospitaal. Grote beschadigingen aan de school konden worden hersteld, en kon er weer lesgegeven worden.
In februari 1953 is er in de gemeenteraad gesproken over de bouw van een nieuwe school in Woldendorp, aan de Burgemeester Garreltsweg. De oude school werd verbouwd tot gymnastieklokaal en badhuis. In 1954 is er begonnen met de bouw van de school, en op 16 juli 1955 was de officiële opening.

De inspecteur van het lader onderwijs, de heer Amerika, sprak zijn gelukwensen uit richting gemeentebestuur en plaatste daarnaast ook nog enkele opmerkingen. Hij vond het nieuwe scholencomplex een unicum in ons land, ook al had het bouwen van de nieuwe school niet makkelijk gelegen. Verder zei de inspecteur dat het onderwijs in het noorden des lands niet onderdeed voor het onderwijs in het Westen. Ook noemde hij de problemen voor het behouden van de Mulo in Woldendorp en het vraagstuk betreffende de personeelsvoorziening. Het was nogal moeilijk om bevoegde leerkrachten te krijgen voor de Mulo. Voor het lager onderwijs viel dit nog wel mee.

Namens de oudercommissie sprak de heer de. J. Colijn. Hij begon zijn rede met een leuke geschiedkundige wetenswaardigheid. Zo was gebleken dat de nieuwe school wel op een heel aparte plaats gebouwd was. In het jaar 1581 zouden op deze plek de Spaanse troepen door de Engelse legers op de vlucht zijn gejaagd. Daarom deed hij de suggestie de school te vernoemen naar de toenmalige Engelse bevelhebber. Verder wees hij erop dat de opening van de nieuwe school in combinatie met goed onderwijs de toentertijd aawezige reductie van de plattelandsbevolking kon stoppen. De heer Colijn hoopt dat dit met de opening van de nieuwe school kon worden teruggedrongen.

Na vele sprekers was het tijd om richting het nieuwe schoolgebouw te lopen. De muziekvereniging Prins Bernard ging de genodigden voor. Bij het schoolgebouw wachtte de gehele schooljeugd op de delegatie. Hier aangekomen werden nog enkele handelingen verricht. Zo hees mejuffrouw Visser de nieuwe vlag. Ook werd het ''Wilhelmus'' gespeeld en zong een groep leerlingen een lied. Daarma begaf het gezelschap zich naar de kleuterschool. De 80-jarige mevrouw J. Bos-Smid kreeg de sleutel aangeboden en mocht de kleuterschool openen. Na deze handeling was het weer tijd voor een beetje entertainment. Het ons allen bekende '' Grönnens Laid'' werd gespeeld en gezongen. Nadat de leerlingen het lied ''In naam van Oranje doe open de poort'' hadden gezongen, opende de heer D. van der Veen de deur van de lagere school.

In naam van Oranje doe open de poort
(A.J. Schooleman)
In naam van Oranje doe open de poort!
De watergeus ligt aan den wal.
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord.
Hij vordert Den Briel of uw val.
Dit is het bevel van Lumey, op mijn eer,
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer,
De watergeus komt om Den Briel!
De watergeus komt om Den Briel!
De heer Amerika opende vervolgens de deur van de Mulo. Daarna volgde een rondgang en konden de belangstellenden het fraaie gebouw bezichtigen. Zo eindigde de offiële opening op die zaterdag in juli 1955. Het gebouw kon in gebruik genomen worden.

In de namiddag werd de opening nog feestelijk gevierd door de ouders en leerlingen. Dit vond plaats in garage Bouwman. De kinderen slaagden erin om met zang en spel de ouders enige uren bezig te houden.

Namens de oudercommissie bood de heer ds. Colijn de Lagere School een verkeersplaquette aan. De kleuterschool en Mulo ontvingen een schilderij uit de handen van respectievelijk de heer Huizinga en de heer G. Bosker. Dankzij een lijstcollecte, waaraan alle inwoners van Woldendorp meegewerkt hadden, konden deze geschenken worden verkocht.